ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Ежедневно водене и приключване на счетоводната отчетност
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител
 • Изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
 • Съставяне на необходимите документи съгласно Закона за счетоводството;
 • Обработка на данните със счетоводен продукт
 • Съгласувано изготвяне на счетоводна политика, определяне на методи за оценка, индивидуален сметкоплан
 • Текущ контрол.

 

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
 • Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт
 • Изготвяне на отчети за целите на мениджмънта на дружествата.

 

ОБСЛУЖВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

 • Оперативно счетоводно обслужване
 • Годишно счетоводно приключване
 • Съставяне на междинни финансови отчети
 • Съставяне на отчети съгласно изискванията на ЗППЦК за целите на КФН, БФБ и други
 • Съставяне на доклади за дейността на дружествата в частта финансова информация
 • Съдействие и участие в изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа
 • Представителство пред съответните регулаторни органи.

 

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

 • Администриране на служителите, включително изготвяне на пълния набор от документи за управление на персонала
 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
 • Изготвяне на платежните документи за разплащания към бюджета
 • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж
 • Консултации и съдействие при решаване на трудово-правни въпроси.

 

РЕГИСТРАЦИИ

 • Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията;
 • Регистрация по ЗДДС
 • Инспекция по труда
 • Агенция по финансово разузнаване
 • Комисия за защита на личните данни
 • Национален осигурителен институт
 • Данъчен Адрес
 • Други.

 

СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ

 • Консултация за данъчно планиране на дейността
 • Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
 • Консултации относно оптимизиране дейността на дружеството
 • Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
 • Консултации по валутното законодателство
 • Консултации по изисквания на ХЕИ и ДВСК
 • Консултиране и съдействие при регистриране на компания
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
 • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО пред НАП, КФН, БНБ, БФБ и др.

 • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
 • Подготовка на платежни нареждания за данъци
 • Подготовка на справки и уведомления съгласно изискванията на съответните нормативни документи
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация и други институции
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни
 • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ, НЗОК, КФН
 • Изготвяне и представяне на годишни данъчни декларации за местни и чуждестранни фирми и физически лица

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • On-line банкиране
 • Подаване на документи към различни институции
 • Издаване на актуални състояния
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
 • Деклариране на получени заеми пред БНБ
 • Преводи, регистрации, пререгистрации и други
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
 • Изготвяне на договори и други документи
 • Ползване на архив за съхранение и индексиране на документация.