Ние ценим Вашата сигурност и точно затова тя е от изключителна важност за нас.

„ОПТИМА ОДИТ“ АД с ЕИК 130582707 е администратор на лични данни и е ангажирано с целия процес по събиране, съхраняване и опазване на личните данни, спазването на всички изисквания наложени от ЗЗЛД и Европейския регламент (ЕС) 2016/ 679 от 27.04.2016г. за защита на личните данни (по-нататък наричан Регламента).
Разделът „Политика за поверителност“ има за цел да Ви информира какви лични данни събираме и защо, как и за какво ги използваме, условията, при които ги предоставяме на трети страни и с каква цел, условията за тяхното съхранение и приложените мерки за тяхната сигурност.
Политиката за поверителност на „ОПТИМА ОДИТ“ АД може да бъде променяна и актуализирана, когато това се налага, за да бъде в съответствие с действащото законодателство.

Кои данни са лични и как се обработват?

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете или вече сте идентифицирани.
Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните Ви данни с автоматични или други средства.

Какви лични данни събираме и с каква цел?

Лични данни събираме лично от субектите на данни и зависят от това какви отношения имат последните с дружеството.
– От наши служители с цел сключване на трудов договор, спазвайки изискванията на трудовото и данъчното законодателство – имена, ЕГН, адрес, телефон, e-mail, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, данни от
диплома за завършено образование, банкова сметка (за изплащане на възнаграждения по трудов договор);
– От наши клиенти, с които имаме сключен договор за предоставяне на услуги – име, ЕИК, адрес, телефон, e-mail, банкови сметки, електронен подпис (в зависимост от договорените услуги и поверени правомощия);
– От наши потенциални клиенти – име, ЕИК/ ЕГН, адрес, телефон, e-mail, с цел осъществяване на контакт;
– От наши партньори – име, ЕИК, адрес, телефон, e-mail, банкова сметка, с цел поддържане на контакти и осъществяване на плащания при договорени отношения за доставка или изпълнение на конкретна услуга;
– От посетители на нашия сайт – не събираме лични данни, посещенията се регистрират единствено с цел статистика за посещаемостта на сайта. Получаването на лични данни е обвързано с активността на потребителя на нашия сайт. Ако посетителите използват бутона „харесвам“ (Like) посредством публикуваните на сайта препратки към социални мрежи или коментират наши публикации, те споделят профила си създаден в съответната социална мрежа, в който доброволно са въвели своите данни.

„ОПТИМА ОДИТ“ АД в ролята си на администратор на лични данни обработва данни на физически лица в съответствие с настоящата политика.

Данни на Администратора:
Дружество: „ОПТИМА ОДИТ“ АД
ЕИК: 130582707
Адрес на управление: гр. София, бул. „Г.С. Раковски“ №76
Електронна поща: office.optimaodit@gmail.com