От началото на 2018 г. са в сила изменения и допълнения в Закона за счетоводството (ЗСч), които касаят най- вече публичността на финансовите отчети на предприятията за 2017 г., свързани основно с промените в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗСч, в срок до 30.06 на следващата година, предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма от ЗСч, приети от Общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КИРИЛОВ И КИРИЛОВА – ГФО2017

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КАРАДАЛИЕВ И ПАРТНЬОРИ – ГФО2017

ОПТИМА ОДИТ 2016 ЕООД – ГФО2017

СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА СКУОШ – ГФО2017

СДРУЖЕНИЕ ИЗИ КЛУБ СКУОШ И ФИТНЕС – ГФО2017

СДРУЖЕНИЕ СКУОШ КЛУБ ЛЕВСКИ – ГФО2017

СДРУЖЕНИЕ СКУОШ КЛУБ МАРИНА КЕЙП – ГФО2017

ФОНДАЦИЯ ТЕАТЪР ЗА НАШИТЕ ДЕЦА ПРИКАЗЕН ПЪТ – ГФО2017

ФОНДАЦИЯ 3D ADVENTURE – ГФО2017

АРНАЙЗ И ПАРТНЬОРИ – КЪРДЖАЛИ ДЗЗД – ГФО2017

АРНАЙЗ – ФОРУМ И ПАРТНЬОРИ – КЮСТЕНДИЛ ДЗЗД – ГФО2017

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ 2020 ДЗЗД – ГФО2017